Historia

Czerwony Krzyż powstał w 1863r. z inicjatywy Szwajcara Henryka Dunanta ( 1828-1910), który proponował m.in. powołanie narodowych stowarzyszeń – neutralnych, niezależnych od polityki poszczególnych państw, których celem byłoby niesienie pomocy rannym, zwłaszcza na polu walki. Idee te poparli znani wówczas obywatele Genewy i powołali Międzynarodowy Komitet Pomocy Rannym, który przekształcił się następnie w Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża. Zadaniem Stowarzyszenia było ochotnicze niesienie pomocy poszkodowanym w czasie działań wojennych.

Pierwsza Konwencja Genewska, którą podpisali w 1864 przedstawiciele czternastu państw, uznała obowiązek pomocy: rannym i chorym, ochrony ambulansów, szpitali wojskowych i wojskowej służby sanitarnej, jak też ochotniczej służby sanitarnej bez względu na ich przynależność w armii. Jako znak Czerwonego Krzyża i instytucji przyjęto herb Szwajcarii w odwróconych barwach, tj. czerwony krzyż na białym polu.

Henryk Dunant był także autorem idei, która wówczas nie znalazła jeszcze zrozumienia – utworzenia międzynarodowego trybunału sprawiedliwości, powołania światowej organizacji zdrowia. Pod koniec życia został pierwszym laureatem Pokojowej Nagrody Nobla. Dnia 8 maja – w dniu urodzin Henryka Dunanta – obchodzimy Światowy Dzień Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyc

Obok Henryka Dunanta osobą wielce zasłużoną w niesieniu pomocy cierpiącym, pielęgnowaniu chorych i rannych żołnierzy była Florence Nightingale ( 1820-1910 ). To o niej powiedział Henryk Dunant „ Chociaż ja jestem znany jako założyciel Czerwonego Krzyża i twórca Konwencji Genewskiej, jednak jednej kobiecie angielskiej przypada zasługa tego dzieła”. Zasługą jej była reorganizacja i modernizacja szpitalnictwa wojskowego i cywilnego. Założyła w Londynie pierwszą szkołę pielęgniarstwa. W młodości już zrezygnowała z życia osobistego i poświęciła się ratowaniu zdrowia i życia innych ludzi. Zasługi jej doceniono już za życia. Odznaczona została orderami brytyjskimi, francuskimi, niemieckimi i tureckimi. Dla uczczenia pamięci Florence Nightingale Międzynarodowy Czerwony Krzyż ustanowił w 1912 r. odznaczenie dla wybitnie zasłużonych pielęgniarek – medal imienia Florence Nightingale. W latach 1923 – 2005 prawie 100 polskich pielęgniarek i sanitariuszek zostało nim odznaczonych.

Na ziemiach polskich pod zaborami od 2 połowy XIX wieku dążenie do odzyskania niepodległości splotło się w sposób naturalny z ideałami, które później reprezentował Czerwony Krzyż.

Powstawały liczne organizacje opiekuńcze, udzielające pomocy więźniom politycznym, ich rodzinom, a także chorym i biednym. W czasie I wojny światowej przystąpiły one do ratowania żołnierzy i ludności cywilnej.

18.I.1919r. z inicjatywy Stowarzyszenia Samarytanin Polski zwołano – pod patronatem Heleny Paderewskiej i gen. Zdzisława Horodyńskiego – naradę ówcześnie działających organizacji humanitarnych, a także przedstawicieli wojska i władz cywilnych. Powołano wówczas Polskie Towarzystwo Czerwonego Krzyża, którego prezesem został książę Paweł Sapieha.

PTCK działało przez swoje wydziały: organizacyjny, gospodarczy, finansowy, lekarski i sióstr Czerwonego Krzyża, opieki nad żołnierzem, jeńców, inwalidów i kontroli. PTCK zostało uznane przez Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża i w 1919r. przyjęte do Ligi Towarzystw Czerwonego Krzyża. 1 IX. 1927r. zmieniono nazwę PTCK na Polski Czerwony Krzyż. Określono nowe zadania na czas pokoju oraz na wypadek wojny. Zakładano m.in. sanatoria, ośrodki zdrowia, szkoły pielęgniarek, świetlice, schroniska, bursy, ochronki, itp. Od 1935r. PCK rozpoczął zorganizowaną działalność na rzecz krwiodawstwa. Z wybuchem II Wojny Światowej PCK oddał do dyspozycji wojska: szpitale, zakłady lecznicze, punkty sanitarne, sprzęt, personel lekarski i pielęgniarki oraz dziesiątki tysięcy ochotników.

Polski Czerwony Krzyż w Płocku powstał 8.03.1919r. na wniosek adwokata Mayznera. W skład pierwszego Zarządu weszli: ks. prałat Ignacy Lasocki, dr Władysław Frankowski, p. Brzozowska, p. Mączewski. W 1939 r. z okazji jubileuszu XX- lecia działalności Zarząd otrzymał karetkę, którą poświęcił abp Antoni Julian Nowowiejski.

Działalność Polskiego Czerwonego Krzyża w Płocku była zawsze dostosowana do aktualnych potrzeb społecznych. W uznaniu prężnej działalności Polski Czerwony Krzyż w Płocku 4 - krotnie otrzymał sztandar:
- 1947- Oddział PCK,
- 1975- Zarząd Powiatowy PCK,
- 1989- Zarząd Wojewódzki PCK a w
- 2009r.- Zarząd Rejonowy PCK.

  

Polski Czerwony Krzyż - Oddział Rejonowy w Płocku
Copyright © 2011-2014 - Dariusz Raćkowski.